tel.: 0911 149 921

Home > Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok realitnej spoločnosti COLUMBA 

1. Realitnou spoločnosťou COLUMBA sa rozumie právnická osoba COLUMBA Real Estate s.r.o., podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti realitnej činnosti, taktiež fyzická, alebo právnická osoba zastupujúca spoločnosť COLUMBA Real Estate s.r.o. na základe platného zmluvného vzťahu. 

2. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania nápravy. 

3. Reklamácie sa vybavujú v príslušnej realitnej kancelárii, kde bola služba poskytnutá v čase od 9.oo – 16.oo hod. v pracovných dňoch. 

4. Pri reklamácii je vždy potrebné doložiť doklad o poskytnutí služby /zmluvu o sprostredkovaní, pokladničný blok/ 

5. Postup pri uplatnení reklamácie: 

- Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti Realitnej spoločnosti COLUMBA /ďalej len „reklamácie“/ priamo v príslušnej realitnej kancelárii, alebo elektronickou formou. Formulár reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k dispozícii na internetovej stránke www.columba.sk

- Príslušná realitná kancelária Realitnej spoločnosti COLUMBA spíše s klientom pri každej uplatňovanej reklamácii reklamačný protokol, pričom klientovi odovzdá jednu kópiu. Súčasne príslušná realitná kancelária Realitnej spoločnosti COLUMBA túto reklamáciu klienta zaeviduje elektronickou formou do informačného systému COLUMBY /vrátane informácie o spôsobe vybavenia reklamácie/. 

- Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou Realitnej spoločnosti COLUMBA posúdená a vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

- Pokiaľ realitná spoločnosť COLUMBA uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom klienta telefonicky alebo písomne. 

- Realitná spoločnosť COLUMBA eviduje a vyhodnocuje všetky uplatnené reklamácie od klientov /najmä oprávnené reklamácie/ v knihe reklamácii, a tieto sa stávajú základom pre  vypracovanie inštrukcií a metodických pokynov zameraných na predchádzanie vzniku reklamačných situácií a udalostí. 

- Opakované reklamácie tej istej realitnej kancelárie Realitnej spoločnosti COLUMBA môžu viesť k uplatneniu sankcií voči riaditeľovi danej realitnej kancelárii. 

Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti