tel.: 0911 149 921

Home > Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex realitnej spoločnosti COLUMBA 

1. Etickým kódexom realitnej spoločnosti Columba sa riadia: spoločnosť Columba Real Estate s.r.o. (ďalej len „Franchisor“), realitné kancelárie, ktoré s Franchisorom uzavreli Franchisingovú zmluvu (ďalej len „Franchisant/i“) a všetky osoby, ktoré uzavreli Zmluvu o spolupráci v oblasti poskytovania realitných služieb v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s franchisantom (ďalej len „Partner/i predaja“), alebo ktoré sú v trvalom pracovnom pomere s uvedenými osobami a konajú v mene Franchisora, používajú meno a identifikátory Franchisora, vykonávajú úkony spojené s uzatváraním zmlúv o poskytovaní realitných služieb s tretími osobami a poskytujú klientom Franchisora v jeho mene poradenskú a informačnú činnosť (ďalej len „Osoby realitnej spoločnosti Columba“). 

2. Osoby realitnej spoločnosti Columba dodržujú všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 

3. Osoby realitnej spoločnosti Columba majú kladný a súhlasný postoj k Franchisorovi. 

4. Osoby realitnej spoločnosti Columba reprezentujú Franchisora a prispievajú k jeho dobrému menu svojim čestným, svedomitým a odborným konaním. Vystríhajú sa a vyhýbajú sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo znížiť vážnosť Franchisora u klientov, verejnosti, či iných Osôb realitnej spoločnosti Columba. Dôsledne dbajú na to, aby verejnosť chápala a hodnotila Franchisora ako profesionálnu, kvalitnú a všeobecne uznávanú spoločnosť podnikajúcu v oblasti poskytovania realitných služieb. 

5. Osoby realitnej spoločnosti Columba budú vyvíjať všetko potrebné úsilie na to, aby pri realizovaní obchodného prípadu, ak to bude možné a vhodné, vždy označili nehnuteľnosť použitím identifikátorov Franchisora (plachty s logom, tabule, nálepky, atď.). Označenie vykonajú na základe aktuálneho Dizajn manuálu pre marketing a reklamu, na vhodnom mieste, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom s cieľom informovať o činnosti Franchisora. 

6. Osoby realitnej spoločnosti Columba chránia záujmy klientov a zaobchádzajú so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Osoby realitnej spoločnosti Columba konajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe zásad úcty, čestnosti a odbornosti. 

7. Osoby realitnej spoločnosti Columba vybavujú záležitosti vyplývajúce z činnosti Franchisora načas a plnia dohodnuté termíny. V prípade, že sa vyskytnú skutočnosti objektívne brániace dodržaniu tejto zásady, Osoby realitnej spoločnosti Columba vhodným spôsobom zabezpečia vybavenie záležitosti v najskoršom možnom náhradnom termíne tak, aby sa predišlo škodám a ujme na dobrom mene Franchisora. 

8. Osoby realitnej spoločnosti Columba nezverejňujú osobné údaje klientov, údaje o obchodnom prípade a o všetkých skutočnostiach vzťahujúcich sa k obchodnému prípadu a dodržujú povinnosť zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť, s výnimkou zákonom  predpísaného a povoleného použitia a s výnimkou informácií a skutočností verejne prístupných a známych. Ani v prípade, že zákon povoľuje zverejniť takéto údaje, Osoby realitnej spoločnosti Columba ich neposkytnú žiadnym tretím osobám, ak existuje riziko vzniku škody alebo ujmy na dobrom mene Spoločnosti. 

9. Osoby realitnej spoločnosti Columba bez zbytočného odkladu pravdivo a úplne informujú priamo zainteresovaných účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, všeobecných a konkrétnych, vzťahujúcich sa k danému obchodnému prípadu, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvedia. Pri rokovaní sa obchodný  partner vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu alebo skresľovaniu týchto skutočností, nepodsúva svoj názor a nechá klienta slobodne sa rozhodnúť na základe všetkých dostupných a poskytnutých informácií. 

10. Osoby realitnej spoločnosti Columba neposkytujú klientom poradenstvo, ktoré je mimo rámca ich odbornej spôsobilosti. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr.: advokát, finančný poradca, architekt a pod.), je obchodný partner povinný danú vec konzultovať s takýmto odborníkom. 

11. Osoby realitnej spoločnosti Columba nie sú oprávnené s účastníkmi obchodného prípadu vo svojom mene a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú či obdobnú zmluvu alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie. 

12. Osoby realitnej spoločnosti Columba nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok. Osoby realitnej spoločnosti Columba pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade využívať klamlivé alebo podvodné praktiky. 

13. Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten Partner predaja, ktorý zaznamenal obchodný prípad do intranetu ako prvý, resp. u ktorého je v intranete uvedený skorší dátum a čas, kedy došlo k zapísaniu obchodného prípadu do intranetu. 

14. Osoby realitnej spoločnosti Columba nesmú vedome kontaktovať klienta iného Partnera predaja s ponukou služieb, ktoré klientovi už zaisťuje tento Partner predaja. 

15. V prípade, že jednou zo strán obchodného prípadu bude sám Partner predaja,  alebo Riaditeľ pobočky, osoba im blízka alebo ekonomicky s nimi prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom zariaďovanej záležitosti. 

16. Osoby realitnej spoločnosti Columba si sústavne prehlbujú svoju kvalifikáciu a zúčastňujú sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených Franchisorom, a zároveň sa zúčastňuje previerok vo forme testov, ktoré sú realizované v termínoch určených Riaditeľom Franchisora po dohode s Majiteľom kancelárie. 

17. Osoby realitnej spoločnosti Columba navzájom zdieľajú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb. 

18. Osoby realitnej spoločnosti Columba neznevažujú činnosť ostatných Partnerov predaja, ani neponúkajú názor na činnosť ostatných Partnerov predaja. Ak je ich názor vyžiadaný, môžu ho poskytnúť slušným spôsobom s dôrazom na vecný charakter informácie. 

19. Osoby realitnej spoločnosti Columba v prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, ak nie je predpoklad, že by sa zmierlivo dohodli, predložia vec k vyriešeniu Majiteľovi kancelárie alebo následne Franchisorovi, ktorý o veci rozhodne. Rozhodnutie Franchisora je záväzné pre všetky Osoby realitnej spoločnosti Columba. 

20. Osoby realitnej spoločnosti Columba neodkladne informujú Franchisora o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu 

Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti